Pasha

Nm 2/36
65% European Flax Certified Linen
35% Organic Cotton
PE 2024