Fuji

Nm 2/52
73% European Flax Certified Linen
27% Organic Cotton
PE 2024