Patna

Nm 3000
65% European Flax Certified Linen
35% Organic Cotton
PE 2024